[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กลุ่มนิเทศ
เรื่อง : พลังความคิดในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง BBL
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

พลังความคิดในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง BBL
โดย นางฮัสนะ   เจะอุบง   หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
…………………………………..
 
แนวคิด/หลักการ
                แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Brain – based Learning) ให้ความสำคัญว่าการที่สมองจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีการรับรู้ได้มากนั้น จะต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นสมองอยู่เสมอ สมองจะยิ่งพัฒนามาก เป็นช่วงที่สมองกำลังเติบโต และต้องการเรียนรู้ในทุกเรื่อง ถ้าทุกคนเร่งสร้างความฉลาดกันในช่วงนี้ สมองจะรับได้ทันที และเป็นพื้นฐานที่ฝังแน่นติดตัวต่อไป เมื่อโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยภาษาเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา หลังคลอดหากเด็กได้รับการกระตุ้นทางภาษาอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี เด็กจะสามารถเรียนรู้ทางภาษา ได้ดี และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านอื่นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
                จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้นำแนวคิด/หลักการในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1.       ยึดหลักการทำงานของสมอง
2.       ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์
3.       ยึดหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ
กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนา
                การพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการที่ คณะครูและศึกษานิเทศก์ร่วมมือ ร่วมใจกันคิดพัฒนาเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย
1. กระตุ้นคิด
เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ศึกษานิเทศก์ได้สร้างความตระหนักให้ครูโดยการกระตุ้นให้ครูได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต ที่จะพัฒนาให้โครงสร้างของสมองให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติต่อไป
2.      ร่วมใจสานฝัน
จากจุดเริ่มต้นของการคิดในอันที่จะพัฒนาผู้เรียน ศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะครูปฐมวัยได้ร่วมกันจัดกรอบความคิดที่เป็นพื้นฐานที่ครูปฐมวัยทุกคนควรรู้  โดยการร่วมมือร่วมใจกันจัดทำแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสมอง จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยตัวเรา หน่วยวันแม่ หน่วยนกน้อย และหน่วย เรขาพาสนุก
 
3.      สร้างสรรค์กิจกรรม
จากแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัยดังกล่าว เป็นจุดประกายที่ทำให้คณะทำงานมีความมุ่งในอันที่จะพัฒนาเด็กต่อไป โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากและมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างยิ่ง คือ ภาษา ดังนั้นคณะทำงานจึงร่วมกันคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาโดยร่วมกันคิดและจัดทำเอกสารแนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 3 เล่ม ดังนี
เล่นที่ 1 แนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง
เล่มที่ 2 แนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาด้วยเกมเล่มที่ 3 แนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาด้วยนิทาน
4.      ร่วมกันเรียนรู้
เป็นขั้นที่ ศึกษานิเทศก์ได้จัดประชุมครูปฐมวัยเพื่อมาร่วมกันศึกษาและวางแผนในการจัดการเรียนรู้ โดยแจกจ่ายเอกสารแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย และเอกสารแนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง 3 เล่ม เพื่อให้ครูได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแก่เด็กต่อไป
5.      พัฒนาเด็กรอบด้าน
เป็นขั้นที่ครูนำจากกิจกรรมที่ 4 ไปใช้ในโรงเรียน โดยครูนำไปจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมองค์ความรู้เรื่องสมอง และพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1.       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาครูเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานเพื่อเด็ก
2.       ครูปฐมวัยทุกคน ให้ความร่วมใจกันและให้พลังความคิดในอันที่จะพัฒนาเด็กรอบด้าน โดยเฉพาะด้านสมอง ให้มีสมรรถภาพให้การรู้คิด และเรียนรู้ให้ถึงขีดสุดของศักยภาพสมอง
3.       เด็กระดับปฐมวัยเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง โดยเฉพาะทุกคนร่วมกิจกรรมทักษะทางภาษาโดยการร้องเพลง ฟังนิทานและเล่นเกมอย่างสนุกสนาน
ผลการดำเนินงาน
                จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ส่งผลให้ครูปฐมวัยทุกคน มีแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองและแนวการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง เกมและนิทาน โดยการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างมั่นใจอันเป็นการพัฒนาให้โครงสร้างของสมองเติบโตตามศักยภาพ และส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการรอบด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเด็กผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางอัสนะ เจะอุบง
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 2099
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มนิเทศ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษปัญหาและความต้องการใช้สื่อการสอนของครู 1 / มี.ค. / 2554
      ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 28 / ก.พ. / 2554
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552
      การนิเทศการศึกษา 18 / พ.ย. / 2552
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก