[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กลุ่มนิเทศ
เรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย นางฮัสนะ เจะอุบง หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
....................................................................................................
 
แนวคิด / หลักการ
                แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้ได้มาตรฐาน และให้ครูผู้สอนมีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการนิเทศ และการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ผลผลิต คือ นักเรียนที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งทุกกระบวนการของการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนจะเป็นพลังที่สำคัญในอันที่จะช่วยขับเคลื่อนให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารงานวิชาการ จึงจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
 
กระบวนการ / ขั้นตอนการพัฒนา
                การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการที่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและคณะครูทุกคนร่วมมือใจกันพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย
                1. กระตุ้นคิดและชอบ
                                เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ศึกษานิเทศก์ ได้สร้างความตระหนักให้แก่ครู โดยการกระตุ้นให้ครูได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งศึกษานิเทศก์ได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 9 รูปแบบ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เผยแพร่ให้แก่ครูทั่วประเทศและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้พัฒนาครูต่อไป ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 9 รูปแบบนี้สอดคล้องกับมาตรา 24 (2) และ (3)  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติจริงและการประยุกต์ความรู้เพื่อป้องก้นและแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบด้วย
                1. การพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกคิด 6 ใบ
                2. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
                3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
                4. การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
                5. การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
                6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
                7. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ
                8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
                9. การจัดการเรียนรู้แบบจากแหล่งเรียนรู้
                ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนี้ ศึกษานิเทศก์ได้ขยายผลให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนทุกคนในเบื้องต้น หลังจากนั้นครูวิชาการโรงเรียนนำไปเผยแพร่แก่ครูทุกคนในโรงเรียนโดยให้โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนละ 1 รูปแบบที่คัดเลือก
 
ขั้นที่ พร้อมใจปรับประยุกต์
                                ในขั้นนี้ครูวิชาการรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนำไปปรับปรุงแก้ไข และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 
ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 ) สำหรับในปีงบประมาณ 2551 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง อีกจำนวน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ สนุกกับ Show Share Learn
                                เป็นขั้นที่หลังจากครูผู้สอนทุกคนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนแล้วให้โรงเรียนดำเนินการประเมินครูผู้สอนตามแบบประเมิน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคัดเลือกผู้ที่มีผลการประเมินสูงสุดของโรงเรียนจำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา Show Share Learn การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมกับครูวิชาการโรงเรียนอีก 1 คน เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือครูวิชาการโรงเรียนและกลุ่มครูที่มีผลการประเมินสูงสุด และแบ่งกลุ่มอีกครั้งตามกลุ่มรูปแบบการสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูที่มีผลการประเมินสูงสุดในแต่ละรูปแบบ โดยกำหนดรูปแบบละ
2  คน รวมจำนวนครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลการประเมินสูงสุด หรือเป็น Best Practice จำนวน 24 คน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนที่มีผลการประสูงสุดทุกคน
ขั้นที่ เพลินใจเผยแพร่เครือข่าย
                                เป็นขั้นที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Best ractice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่เครือข่ายต่อไป
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
                1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาครูเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาเด็ก
                2.  ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนให้ความร่วมมือใจกันเพื่อพัฒนาเด็ก
                3. ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางอัสนะ เจะอุบง
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 2818
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มนิเทศ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษปัญหาและความต้องการใช้สื่อการสอนของครู 1 / มี.ค. / 2554
      ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 28 / ก.พ. / 2554
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552
      การนิเทศการศึกษา 18 / พ.ย. / 2552
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก