[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กลุ่มนิเทศ
เรื่อง : การพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

การพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะ

โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

 

 

 

 

ชื่อผู้นำเสนอนวัตกรรม

                นางวนิดา  สืบประดิษฐ์  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 2  รหัสไปรษณีย์  94180

โทรศัพท์บ้าน 0-7341-5661    โทรศัพท์มือถือ  08-6968-1779

 

สภาพปัญหาและความจำเป็น

                จากการสังเกตพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  พบว่า  ในด้านความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากนักเรียนเพิ่งมาเข้าเรียนยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้  หรือทำได้ก็ยังขาดทักษะในการทำ             เช่น  การวาดภาพระบายสีก็วาดไม่เป็นรูปร่าง  บางคนวาดเองไม่ได้  เข้ากับเพื่อนไม่ได้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

                1.  วัตถุประสงค์

                     -  เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้านการพับกระดาษและการระบายสี

                     -  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะ  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้านกรพับกระดาษและการระบายสี

                     -  เพี่อเปรียบเทียบระดับของปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

                2.  เป้าหมายของนวัตกรรม

                    -  เชิงปริมาณ  จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล  1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  ได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

                    -  เชิงคุณภาพ  นักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  ได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 

การออกแบบนวัตกรรม

การพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ในการพับกระดาษ  และการระบายสี

การวัดผลประเมินผล

                การวัดประเมินผลตามสภาพจริงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนสามารถคิดเป็น  ทำเป็น    และรู้จักแก้ปัญหา

 

ทดลองนวัตกรรม

                1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

                     ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  จำนวน  16  คน

                2.  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                     2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

                     2.2  แบบสอบถามผู้ปกครอง

 

ผลการใช้นวัตกรรม

                1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาความสามารถดีขึ้น

                2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยมีกระบวนการดีขึ้น

                3) ความแตกต่างระดับปัจจัยที่นี้ผลต่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

 

การเผยแพร่นวัตกรรม

                ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถและทักษะทางศิลปะ                     โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ในงานตลาดวิชาการเทศบาลยะลา  สำนักงานเทศบาลยะลา  จังหวัดยะลา 

 

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

และการมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย

ด้วยเกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ ก่อนกลับบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอนวัตกรรม

                นางวนิดา  สืบประดิษฐ์  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 2  รหัสไปรษณีย์  94180

โทรศัพท์บ้าน 0-7341-5661    โทรศัพท์มือถือ  08-6968-1779

 

สภาพปัญหา

                จากการประเมินพัฒนาการปี 2551  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  ด้านทักษะคณิตศาสตร์พบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการดับดี  ร้อยละ  81.08  ด้านความมีระเบียบวินัย  นักเรียนมีพัฒนาระดับ  ร้อยละ  87.78  ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  คือ  เด็กต้องมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ระดับดี  ร้อยละ  90  ขึ้นไป  ู้วิจัยจึงต้องการที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  และความมีระเบียบวินัยของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน

 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์และความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้เกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน

                     2.  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์และความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  หลังการใช้เกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน

                     3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และความมีระเบียบวินัยด้วยเกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน

                เป้าหมาย

                     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  จำนวน  11  คน  ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2  ที่ผู้วิจัยประจำชั้น

 

การวัดผลประเมินผล

                การวัดประเมินผลตามสภาพจริงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนสามารถคิดเป็น  ทำเป็น  และรู้จักแก้ปัญหา

 

ทดลองนวัตกรรม

                1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

                     ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  จำนวน  11  คน

                2.  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาผู้เรียน

                     2.1  เกมการละเล่นของเด็กไทยที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และความมีระเบียบ

                     2.2  คู่มือกิจกรรมการละเล่น

 

ผลการใช้นวัตกรรม

                1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และความมีระเบียบวินัยก่อนและหลังการใช้เกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน มีความแตกต่างกันกับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยหลังการใช้เกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ ก่อนกลับบ้าน มีคะแนนสูงขึ้น

                2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และความมีระเบียบวินัยหลังการใช้เกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้านมีความก้าวหน้าทางทักษะคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.81 และความมีระเบียบวินัยก้าวหน้าขึ้นร้อยละ 30.54   สูงกว่าเกณฑ์ความก้าวหน้าที่ตั้งไว้ร้อยละ   25

                3) ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และความมีระเบียบวินัย ด้วยเกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน ในภาพความคิดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  

( )   =   4.23

 

การเผยแพร่นวัตกรรม

                ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  และความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  ด้วยเกมการละเล่นของเด็กไทยประยุกต์ก่อนกลับบ้าน  ของนักเรียนอนุบาล  1  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามในงานตลาดนัดวิชาการเทศบาลนครยะลา  สำนักงานเทศบาลยะลา  จังหวัดยะลา

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : อาซีหย๊ะ หีมล๊ะ
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 3396
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


กลุ่มนิเทศ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษปัญหาและความต้องการใช้สื่อการสอนของครู 1 / มี.ค. / 2554
      ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 28 / ก.พ. / 2554
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552
      การนิเทศการศึกษา 18 / พ.ย. / 2552
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก