[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กลุ่มนิเทศ
เรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพปัญหาและความจำเป็น   

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 มีเศษวัสดุที่เหลือใช้และไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะกระดาษ อย่างกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ วันละ 3 ฉบับ คิดเป็นสัปดาห์ละ 15 ฉบับ หนังสือพิมพ์มีประโยชน์ในการให้สาระความรู้ ข่าวสารความบันเทิงเหตุการณ์ประจำวัน อ่านแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหนังสือพิมพ์ถูกวางทิ้งไว้มีจำนวนเพิ่มขึ้น วันใหม่ สัปดาห์ใหม่ มีฉบับใหม่มาอ่าน ฉบับเก่าที่อ่านผ่านมาแล้วใช้แล้วก็ไร้ค่าในที่สุดกลายเป็นขยะ บางส่วนที่ไม่ทิ้ง เก็บเอาไว้เมื่อถึงเวลาขายได้ นำมาชั่งกิโลขายในราคาถูก การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่า จะทำให้เกิดปัญหาขยะในโรงเรียน หนังสือพิมพ์ทำมาจากกระดาษ ซึ่งกระดาษมาจากต้นไม้ เราต้องตัดไม้กันเท่าใดจึงจะได้กระดาษมา แล้วหนังสือพิมพ์มีค่าเพียงอ่าน ใช้ห่อของ แล้วชั่งกิโลขายในราคาถูกเท่านั้นหรือ เรายังใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า สังเกตจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในหน่วย งานทัศนศิลป์ กับจิตรกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่นำหนังสือพิมพ์มาใช้ ปรากฏว่าหลังจากนักเรียนใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทิ้งเป็นขยะเต็มไปหมดเหลือไว้อย่างไม่รู้ค่าฉะนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการวัสดุกระดาษที่เหลือใช้ในโรงเรียน แยกเก็บ แล้วคิด สร้างสรรค์งานใช้เอง และขายสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษเศษวัสดุที่เหลือใช้ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เป็นการสนองต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ให้รู้จักใช้ชีวิตพอประมาณ  อย่างเรียบง่าย คิดก่อนใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย โดยตระหนักและสำนึกในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

วัตถุประสงค์      

1.เพื่อให้ตระหนักรู้จักใช้ทรัพยากรและสำนึกในคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                  

2.เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างงานจากสิ่งเหลือใช้สร้างรายได้ ระหว่างเรียน

ป้าหมายของนวัตกรรม

เชิงปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52  จำนวน  46  คน 

เชิงคุณภาพ

 นักเรียนตระหนักและสำนึกในคุณค่า ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนรู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า และใช้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เชื่อมโยงความร่วมมือพี่สู่น้องและโรงเรียนสู่ชุมชน

 

การออกแบบนวัตกรรม

         1. ศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบ ศึกษาแนวคิด  โดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน ด้านความ ประหยัด สามัคคี  มีน้ำใจ  และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช             

2. ประเมินผู้เรียนก่อนและหลังการพัฒนา

                3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ กับการงานอาชีพและเทคโนโลยี และจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ 3 กิจกรรมสัมพันฺธ์

1. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในคุณค่าเศษวัสดุเหลือใช้ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. กิจกรรม เก็บ แยกสิ่งของเหลือใช้

3. กิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

การพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยบูรณาการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6 ขั้นตอน ดังนี้

                1. ขั้นประเมินสู่การพัฒนา

โดยใช้การประเมินก่อนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานกับผู้เรียน  

                2. ขั้นตระหนักในคุณค่า 

โดยให้ผู้เรียนสำนึกและตระหนัก ในคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมพื้นฐาน ด้านความประหยัด สามัคคี    มีน้ำใจ    และสำนึกในคุณค่าเศษวัสดุเหลือใช้

3. ขั้นใส่ใจศึกษาปัญหา

โดยการระดมความคิดแก้ปัญหา การจัดการวัสดุเหลือใช้ด้วยวิธีการต่างๆของแต่ละกลุ่ม

4. ขั้นนำมาสู่การวางแผน

โดยวางแผนการดำเนินโครงงานตามขั้นตอน

5. ขั้นร่วมแรงปฏิบัติสร้างสรรค์  โดยการร่วมกันสร้างสรรค์งานสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และนำเสนอผลงานในรูปแบบแผงโครงงาน จัดนิทรรศการ

6. ขั้นสรุปประเมินผล

โดยให้สรุปการประเมินผลการดำเนินโครงงาน ผู้สอนประเมินหลังพัฒนา

ผลการใช้นวัตกรรม   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตระหนักและสำนึกในคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อนการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 65 และหลังการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ   86    มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 21 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการทำโครงงาน ร้อยละ 96. 5

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ภาสินี ศิลปะชีวานนท์
หน่วยงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52(ชุมชนบ้านต้นไพ)
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 3077
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มนิเทศ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษปัญหาและความต้องการใช้สื่อการสอนของครู 1 / มี.ค. / 2554
      ปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 28 / ก.พ. / 2554
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552
      การนิเทศการศึกษา 18 / พ.ย. / 2552
      รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 / พ.ย. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก